زمستون از راه رسید و مسافرای کوچولوی جدیدی به مهدکودک ما پیوستند:

1-


2-


3-

4-

5-

6-

7-

به اونها خوشامد می گیم و امیدواریم که روزای خوبی با هم داشته باشیم.